Obchodné podmienky

Vymedzenie pojmov

"Tovar" je akýkoľvek tovar predávaný prostredníctvom elektronického obchodu prevádzkovaného predávajúcim. 
"
Predávajúci" je prevádzkovateľ elektronického obchodu na internetovej stránke www.rozumnehracky.sk:
Ing. Andrea Kákošová POLOM, Ulica kanianska 1788/54, 972 01 Bojnice, zapísaný na Obvodnom úrade Prievidza, číslo živnostenského registra: 340-20117; IČO: 41 596 323, DIČ: 10 730 22 434, IČ DPH: SK10 730 22 434. Kontakt: email  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. , telefón 0903/801 846. 

 „Kúpna zmluva“ alebo „zmluva“ je zmluva o kúpe a predaji tovaru uzavretá prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.
"
Kupujúci" je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel kúpnu zmluvu. 
 „
Objednávka“ je návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného Kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke.

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany kupujúceho
 
tel. č.: 046/5422 771
 
fax č.: 046/5420 685
 
e-mail:
  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.  

 

1.     Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami.

2.     Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

2.1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „objednávka“) zasiela kupujúci predávajúcemu primárne vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára  na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Kupujúci môže realizovať objednávku tiež emailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. alebo telefonicky na čísle 0903 801 846.

2.2. Pri odoslaní objednávky prostredníctvom formulára na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho príde kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu automaticky vykonávané potvrdenie o zaevidovaní objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Potvrdenie zaevidovania objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o prípadnej cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia, údaje o predávajúcom, prípadne aj iné potrebné údaje. Objednávky prijaté telefonicky alebo emailom zaeviduje predávajúci do systému elektronického obchodu predávajúceho manuálne.

2.4. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho prijatá (ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.

2.6. Jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk.

3.     Storno objednávky

3.1. Kupujúci môže bezplatne stornovať objednávku, ktorá ešte nebola expedovaná a to telefonicky alebo e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 14 dní vrátená kupujúcemu. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko objednávateľa, číslo objednávky, objednaný tovar, číslo účtu alebo adresu, na ktorú má byť poukázaná zaplatená kúpna cena za tovar.

3.2. Predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať Objednávku), ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať objednaný tovar v dohodnutej lehote (uvedenej v bode 5. Dodacie podmienky týchto Obchodných podmienok) a kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar alebo zálohová platba bude následne najneskôr do 14 dní vrátená kupujúcemu na ním uvedený bankový účet. 

4.     Ceny

4.1. Aktuálne ceny tovaru sú uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Všetky ceny sú uvádzané v mene euro a vrátane DPH. Cena za tovar nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.

4.2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. 

5.     Dodacie podmienky

5.1. Tovar je posielaný poštou formou kuriérskej zásielky, resp. poštového balíka/doporučenej listovej zásielky alebo balíkovej/listovej dobierky. Predávajúci  sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia. Alternatívne si kupujúci môže vyzdvihnúť tovar na adrese odberného miesta, ktorá je zverejnená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Ceny za doručenie sú určené v Cenníku prepravy.  

5.2. Dodanie objednaného tovaru realizuje predávajúci podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne. Dostupnosť tovaru je vyznačená pri jednotlivých položkách na internetovej stránke predávajúceho. Označenie "skladom" znamená, že tovar sa nachádza na sklade u predávajúceho a je zvyčajne odosielaný najneskôr nasledujúci pracovný deň po objednaní. Označenie "naskladníme do x dní", kde x je číselná hodnota, znamená, že tovar sa nachádza na sklade u externého dodávateľa a predávajúci je zvyčajne schopný ho naskladniť a odoslať najneskôr do určeného počtu x pracovných dní po prijatí objednávky. Označenie "na objednávku", resp. "na otázku" znamená, že predávajúci pre daný tovar musí overiť dostupnosť u externého dodávateľa, o čom bude bezodkladne informovať kupujúceho. Pri platbe prevodom na účet bude tovar odoslaný až po pripísaní a identifikácii platby na účte predávajúceho.

5.3. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v uvedenej lehote týchto Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy bezhotovostným prevodom na ním uvedený bankový účet. 

6.     Cenník prepravy

6.1. Pre doručovanie tovaru využíva predávajúci služby prepravcov DHL Parcel Slovensko spol. s r.o. alebo Slovenskej pošty a.s.

6.2. Cenník prepravy a doručovateľských služieb na území Slovenskej republiky:

a) Preprava kuriérskou službou: 3,50 €

b) Preprava kuriérskou službou pri objednávke tovaru v hodnote nad 69 €: 0,00 €

c) Úhrada v hotovosti pri prevzatí tovaru na dobierku: +1,00 €

6.4. Cenník prepravy a doručovateľských služieb do zahraničia:

Objednávku, ktorá má byť doručená do zahraničia, nie je možné uhradiť formou dobierky.

a) Doručenie kuriérskou službou DHL Parcel na území Českej republiky: 6,60 €

b) Cenu za doručenie do inej zahraničnej krajiny predávajúci vypočíta kupujúcemu v závislosti od hmotnosti zásielky podľa cenníka prepravcu a uvedie v potvrdení akceptácie objednávky.

6.4. Alternatívou je možnosť bezplatného osobného odberu tovaru adrese odberného miesta, avšak iba pri platbe vopred a po predchádzajúcej vzájomnej dohode zmluvných strán o čase odberu. 

7.     Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

7.1. Kupujúci, ktorý uzavrie kúpnu zmluvu s predávajúcim ako súkromná osoba (nie podnikateľ), má v súlade so zákonom 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa: 

a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

7.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením napríklad listom zaslaným poštou na adresu sídla predávajúceho, alebo e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. .
 Na tento účel môže kupujúci použiť Formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je prístupný na internetovej stránke predávajúceho a je aj prílohou týchto obchodných podmienok.

7.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

7.4. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol požitý pri platbe za tovar, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

7.5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr.

7.6.Tovar musí kupujúci  zaslať na adresu predávajúceho najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

7.7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá.

7.8.Tovar by mal kupujúci vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. 

7.9. Formulár na poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy je prístupný na internetovej stránke predávajúceho a je aj prílohou týchto obchodných podmienok.

8.     Záručné podmienky a reklamácie

8.1. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na tovar, ktorý bol poškodený mechanicky alebo neodbornou manipuláciou kupujúceho. Kupujúci je povinný tovar skontrolovať pri jeho preberaní a má nárok tovar neprebrať, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo je tovar neúplný.

8.2. Vybavovanie reklamácií sa riadi Reklamačným poriadkom, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho

9.      Ochrana osobných údajov

9.1. Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou - podnikateľom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Pokiaľ kupujúci v objednávke vyplní svoje IČO, má sa za to, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom.

9.2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zn.oOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.3. Kupujúci môže v procese vypĺňania formulára objednávky vybratím voľby „Zaregistrovať sa a dokončiť objednávku“ vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Objednávky je možné uskutočniť i bez registrácie.

9.4. Registrovaný kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Váš účet".

9.5. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.6. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) Zn.oOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných podmienkach.

9.7. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.3 týchto Obchodných podmienok na dobu neurčitú a to najdlhšie do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou alebo emailom. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.8. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 Zn.oOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že

a) za účelom plnenia zmluvy (doručenia tovaru) budú osobné údaje kupujúceho v nevyhnutnom minimálnom rozsahu (meno a priezvisko, doručovacia adresa, telefón, e-mail) poskytnuté a sprístupnené jednej z nasledovných tretích strán, resp. okruhu príjemcov:

DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., Na pántoch 18, 831 06 Bratislava-Rača, Slovenská republika, IČO: 47927682 
Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, Banská Bystrica 975 99, Slovenská republika, IČO: 36631124

b) za účelom skvalitňovania služieb predávajúceho na základe hodnotenia kupujúceho (v prípadoch, ak došlo k objednávke tovaru) budú osobné údaje kupujúceho v nevyhnutnom minimálnom rozsahu (e-mail, na ktorý bude zaslaný hodnotiaci dotazník) poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov: 

Heureka Shopping s.r.o. (Heureka.sk)Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 02387727

Pricemania s.r.o. (Pricemania.sk), Priemyselná 1/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 43860559

MINET s.r.o. (Najnakup.sk), L.Svobodu 552/46, 976 32 Badín, Slovenská republika, IČO: 44325894

9.9. Kupujúci týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle Zn.oOOÚ, najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov.

 

10.      Záverečné ustanovenia

10.1. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia právnych noriem Slovenskej republiky alebo Európskych spoločenstiev.

10.2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

10.3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka vo formulári potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu.

Prílohy:

Tieto podmienky sú platné od 2.5.2018

Časť podmienok bod 9. Ochrana osobných údajov je platná do 24.5.2018 vrátane. Od 25.5.2018 je táto časť nahradená samostatným dokumentom Zásady spracovania osobných údajov.

 


 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Váš účet

Novinky na e-mail

Novinky v ponuke, naše tipy a akcie.
Prihlásením na odber súhlasíte
so spracovaním Vašich údajov za účelom zasielania občasných e-mailových správ.
Zásady spracovania osobných údajov

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.